Algemene Voorwaarden | Glamping familievakanties | Het BoerenBed

Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Boekingen

Het Betere BoerenBed neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Het Betere BoerenBed behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Het Betere BoerenBed zal de boeking binnen 1 werkdag na ontvangst per e-mail aan u bevestigen en factureren. De bevestiging, tevens factuur, dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd telefonisch of per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Ben je binnen 1 werkdag na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan dien je contact op te nemen met het Betere BoerenBed. Boekingen gemaakt voor 1 september met een aankomstdatum in het volgende kalenderjaar kunnen door Het Betere BoerenBed worden geannuleerd voor 31 augustus als daartoe, vanwege nieuwe ontwikkelingen sinds de datum van boeking, aanleiding is. Het Betere BoerenBed zal u in voorkomende gevallen alternatieve locaties voor de gekozen datum aandragen of uw volledige aanbetalingsbedrag terugbetalen.

2. Boekingen van groepen

Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.

3. Prijs

De prijzen in de brochure en op www.boerenbed.nl zijn niet bindend, Het Betere BoerenBed behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Het BoerenBed behoudt zich het recht om boekingen te weigeren wanneer deze zijn gemaakt onder evident onjuiste verkoopprijzen. Bij boeking word je in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de bevestiging/factuur door Het Betere BoerenBed is verzonden. Bij het maken van een boeking bij een Nederlandse boerderij worden er €€ 29,50 boekingskosten in rekening gebracht.

4. Tenthuur

Bij de huurprijs van iedere tent is inbegrepen:

 • Huur van Tent en ondergrond
 • Gebruik van en toegang tot Het Betere BoerenBed terrein
 • Verbruik water
 • Hout voor verwarming in de tent (1 krat per dag, hout voor kampvuur niet inbegrepen.)
 • BTW
 • Bedlinnen
 • Keukenlinnen
 • Eindschoonmaak

Niet inbegrepen zijn onder andere:

 • Afwas doen
 • Bedden afhalen en het linnengoed verzamelen
 • Afval in vuilniszak doen en in container deponeren
 • Toeristenbelasting en heffingen
 • Reserverings- en administratiekosten

*Uitzondering bij Collection locaties: geen bedlinnen, geen eieren, geen boerderij toer en geen boerderijwinkeltje.

5. Toeristenbelasting en heffingen

De prijzen voor de tenthuur zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin de boerderij ligt. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht in de tent verblijft.

– Minder dan 5 euro toeristenbelasting moet bij aankomst ter plaatse worden betaald
– Onder de 10 euro (aankomst en vertrek) toeristenbelasting moet ter plaatse worden betaald bij aankomst

Elektra: de geboekte locatie kan u extra kosten in rekening brengen voor het laden van uw elektrische voertuig op de locatie. Controleer dit alstublieft bij de gastheer/vrouw.

6. Huisdieren

Het meenemen van je huisdier is op een aantal boerderijen toegestaan, zie de informatie op de betreffende locatie, daar waar het meenemen is toegestaan, geldt een maximum van 2 huisdieren per tent. Bij boeking en bij aankomst op de boerderij moeten de huisdieren aangemeld worden. Voor het meenemen van huisdieren wordt een toeslag van 4,50 per nacht berekend.

7. Betalingen

Boekingsbedragen dienen in twee termijnen betaald te worden. De aanbetaling dient te geschieden binnen 48 uur na datum van de factuur. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 10 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Het Betere BoerenBed. Bij boeking binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf moet het gehele boekingsbedrag ineens voldaan worden.

b. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ben je in verzuim. Het Betere BoerenBed zend je een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Het Betere BoerenBed, is Het Betere BoerenBed gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan de gast. Je bent aansprakelijk voor alle schade die Het Betere BoerenBed als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Het Betere BoerenBed in verband met je boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval ben je een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 10 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. Betaling via Ideal is kosteloos.

8. Wijzigingskosten

Indien je, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Het Betere BoerenBed niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Het Betere BoerenBed of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij u €50,00 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet aangerekend als je bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, ben je het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Indien je na de totstandkoming van de dan één tent, het aantal geboekte tenten wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken voor aankomst niet worden toegestaan.

9. Annuleringen

Het is raadzaam bij boeking deel te nemen aan het annuleringsverzekering van het Betere BoerenBed. Zonder deelname zijn de volgende bepalingen van toepassing: a. Bij annulering meer dan 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag en de reserveringskosten verschuldigd met een minimum van €150,00. b. Bij annulering binnen 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag en de reserveringskosten verschuldigd. c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag incl. reserveringskosten verschuldigd. Wij adviseren je een Annuleringsverzekering af te sluiten, klik hier voor de PDF: Cancellation Insurance Dutch

10. Aankomst en vertrek

Procedure vóór aankomst:
Na betaling van het volledige factuurbedrag kun je via de Persoonlijke Pagina het toegangsbewijs/ Voucher uitprinten. Het toegangsbewijs dien je bij aankomst op de boerderij te tonen. b. Aankomstprocedure Bij aankomst op de boerderij toon je je toegangsbewijs . Je mag vanaf 16.00 uur in de tent. Bij een aankomst na 21.00 uur ontvangt de Boer(in) een vergoeding en wordt er €30,- in rekening gebracht. Op de dag van vertrek dien je de tent vóór 10.30 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van de tent. Indien dit niet het geval is, mag de Boer(in) ook €30,- extra in rekening brengen. Mocht er tijdens het verblijf iets niet naar wens zijn, neem dan contact op met de boer(in) of ons callcenter, zodat wij een passende oplossing kunnen bedenken.

11. (Huishoudelijk) Reglement

Teneinde het logeren op de boerderij voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kun je bij aankomst opvragen bij de boer. Indien je dat wenst, kan het Huishoudelijk Reglement, op verzoek, worden toegezonden. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van de boerderij tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Indien de accommodatie bij vertrek niet schoon zal worden achtergelaten, mag de Boer(in) €30,- in rekening brengen aan schoonmaakkosten. Het Betere BoerenBed behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen op de boerderij. Wij maken je er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens je verblijf onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) worden uitgevoerd, zonder dat je recht hebt op enige vergoeding.

12. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Het Betere BoerenBed bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Het Betere BoerenBed, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13. Aansprakelijkheid

Het Betere BoerenBed en de betreffende boerderij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze aangesloten boerderijen;
 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de boerderij.
 • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Het Betere BoerenBed, de betreffende boerderij en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de boerderij bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
 • Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de tent kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

14. Klachten

Ondanks alle zorgen van Het Betere BoerenBed en de aangesloten boerderijen kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct met de boer op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je tot uiterlijk 1 maand na vertrek van de boerderij de gelegenheid de klacht schriftelijk of per e-mail in te dienen bij Het Betere BoerenBed.

15. Dagbezoekers

Het is in principe toegestaan dat je bezoek ontvangt tijdens uw Betere BoerenBed verblijf. Dit bezoek dient zich te melden bij de boerderij. Voor een bezoek wordt € 4,00 p.p.p.d. berekend door de betreffende boerderij.

16. Algemeen

Je contractspartij is BV Het Betere BoerenBed, Comeniusstraat 2A, 1817 MS Alkmaar. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij Het Betere BoerenBed. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.

17. Privacy & Cookies

We hebben bepaalde voorwaarden opgesteld betreft privacy en cookies. Lees alstublieft onze Privacy Statement en onze Cookie Statement.

18. Juridische informatie

Naam en adres
BV Het Betere BoerenBed
Comeniusstraat 2A
1817 MS Alkmaar
Nederland

Bedrijfsgegevens
Kamer van Koophandel
KVK: 30213318
VAT nummer: NL8206.24.597.B.01

Nieuwsbrief